Vị trí vai trò ý nghĩa của đảng cộng sản việt nam

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Rùa Siêu Tốc, 23 Tháng mười một 2018.

 1. Rùa Siêu Tốc Rùa ngoan nhất

  Bài viết:
  471
  [​IMG]

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930 - ngày kỉ niệm thành lập Đảng) với Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam: Thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội . Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

  Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo, chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: "Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX, nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương, phong trào yêu nước ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng, từ khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái.. nhưng không thành công vì thiếu một đường lối đúng". "Năm 1930, kế thừa" Hội Việt Nam cách mạng thanh niên "và các tổ chức cộng sản tiền thân, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam".

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam . Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và cũng chứng tỏ giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam.

  Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ 1930 là con đường cách mạng vô sản . Đó là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam, chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc.

  Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ rằng: Giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đó cũng là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm đã được giải quyết . Từ đây, cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng Mác - Lênin chân chính với đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo là cơ sở lý luận vững chắc đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc phát triển của đất nước .

  Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh được thông qua ở Hội nghị thành lập Đảng, từ năm 1930 cách mạng Việt Nam có được đường lối chính trị toàn diện đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp, giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội, đồng thời có được tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng . Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước được, mở đầu bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  Đảng ra đời làm cho cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới . Từ đây giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam tham gia một cách tự giác vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân thế giới.

  Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên Chủ Nghĩa xã Hội của dân tộc ta từ khi Đảng ra đời và đến nay vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh".

  Lịch sử cách mạng nước ta chứng minh: Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn là người lãnh đạo và tổ chức thắng lợi của cách mạng nước ta.

  Sự kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời bước lên vũ đài chính trị đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước, chấm dứt thời kỳ đấu tranh tự phát, chuyển lên thời kỳ đấu tranh tự giác của giai cấp công nhân. Nó chứng tỏ giai cấp này đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trong hơn bảy thập kỷ qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta trải qua những chặng đường lịch sử oanh liệt, giành được những thắng lợi to lớn có ý nghĩa dân tộc và thời đại sâu sắc, đó là:

  - Mới 15 tuổi, nhờ kiên quyết đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, bằng cuộc Cách Mạng tháng 8 năm 1945 Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành chính quyền trên phạm vi cả nước, đã đập tan xiềng xích nô lệ, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp gần 90 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến tồn tại hàng nghìn năm, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nhà Nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Thắng lợi đó đã đưa Cách Mạng nước ta bước vào một kỷ nguyên mới-kỷ nguyên độc lập tự do hướng tới Chủ Nghĩa Xã Hội.

  [​IMG]

  Cuộc mít-tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do mặt trận Việt Minh tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 19-8-1945. (Ảnh Tư liệu)

  Thời kỳ 1945-1954, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta chống thù trong, giặc ngoài, giữ vững chính quyền, tiến hành cuộc kháng chiến 9 năm thắng lợi giải phóng miền Bắc, với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử ở Điện Biên Phủ "vang dội lăm châu, chấn động địa cầu" năm 1954 đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của thực dân Pháp, giải phóng 1 nửa đất nước, chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Đông Dương trên cơ sở tôn trọng quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, Lào và Campuchia.

  Từ năm 1954-1975, Đảng lãnh đạo nhân dân ta giành nhiều thành tựu to lớn trên miền Bắc, thắng lợi hoàn toàn của cụôc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà đỉnh cao là Chiến dịch HCM lịch sử đã đánh bại hoàn toàn cụôc chiến tranh xâm lược của Mỹ, bụộc Mỹ phải thừa nhận quyền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam, tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội.

  - Từ năm 1975 đến nay, Đảng lãnh đạo nhân dân ta thu được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xd và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường lối đổi mới, đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng và đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Sở dĩ có được những thắng lợi đó là vì:

  - Đảng là người đầy tớ trung thành, đầy đủ lợi ích sống còn và nguyện vọng chân chính của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Độc lập dân tộc, tự do hạnh phúc cho nhân dân là mục đích của Đảng. Đảng luôn trung thành với Tổ quốc, nhân dân đặt lợi ích của dân tộc, của nhân dân lên trên hết, được nhân dân tin yêu và ủng hộ.

  - Đảng luôn quán triệt trong mọi hoạt động của mình quan điểm: Sự nghiệp cách mạnglà của nhân dân, phải lấy dân làm gốc. Dựa vào quần chúng, toàn dân phục vụ quần chúng, giữ vững mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng.

  - Đường lối của Đảng luôn phản ánh quyền lợi nguyện vọng và khả năng của quần chúng. Cho nên Đảng luôn được quần chúng tin yêu và ủng hộ. Sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội là sự nghiệp to lớn, mới mẻ.

  - Đảng lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo xã hội bằng Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương công tác một cách đúng đắn, sáng tạo. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị bằng cách liên hệ mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiếp pháp và pháp luật.

  - Đảng biết nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để đề ra đường lối độc lập, tự chủ, đúng đắn. Đảng luôn có ý thức vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, kế thừa di sản tư tưởng Hồ Chị Minh, nhờ đó mà đề ra được đường lối đúng đắn.

  - Tuy vậy trong sự nghiệp cách mạng Xã Hội Chủ Nghĩa, Đảng cũng mắc những sai lầm, khuyết điểm, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Nguyên nhân chủ yếu là do chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan.. Từ Đại Hội VI đến nay, Đảng luôn quán triệt tư tưởng, phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan đề ra đường lối đúng mà thước đo của đường lối đúng là sản xuất phát triển, chính trị ổn định đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện.


  * * *

  Lâu lắm rồi mới như vậy!
   
  Diệp Minh ChâuTố Văn thích bài này.
  Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười một 2018
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...