Tiếng Anh Verb+ Prepositions

Thảo luận trong 'Ngoại Ngữ' bắt đầu bởi Huyền Trang 1102, 5 Tháng năm 2021.

 1. Huyền Trang 1102 Be happy

  Bài viết:
  26
  Verbs + Prepositions

  1. About

  · Complain about someone/something: Than phiền ai/ điều gì

  · Care about someone/ something: Quan tâm đến ai/ điều gì

  · Dream about someone/ something: Mơ về ai/ điều gì

  · Hear about something: Nghe kể về điều gì

  · Talk about someone/ something: Nói với ai/ điều gì

  · Wonder about something: Tự hỏi về điều gì

  2. In

  · Believe in something: Tin tưởng vào điều gì

  · Participate in something: Tham gia vào điều gì

  · Succeed in something: Thành công về việc gì

  3. On

  · Concentrate on something: Tập trung, chú ý vào điều gì

  · Depend on someone/something: Tùy thuộc vào ai/ điều gì

  · Insist on something: Quả quyết về điều gì

  · Live on money/food: Sống bằng

  · Rely on someone/something: Tin vào ai/ điều gì

  4. Of

  · Approved of something: Ủng hộ về điều gì

  · Consist of something: Bao gồm cái gì

  · Die of illness: Chết vì căn bệnh gì

  · Dream of being something/ doing something: Tưởng tượng điều gì

  · Hear of someone/something: Biết về ai/ điều gì

  · Think of someone/something: Nhớ đến ai/ điều gì

  5. For

  · Apply for a job/a place: Xin việc

  · Care for someone/ something: Chăm sóc ai/ cái gì

  · Look for someone/ something: Tìm kiếm ai/ cái gì

  · Pay someone for something: Trả tiền cho ai về cái gì

  · Search for someone/ something: Tìm kiếm ai/ cái gì

  · Wait for someone/ something: Chờ đợi ai/ cái gì

  6. From

  · Hear from someone: Nhận được thư hay điện thoại từ ai

  · Differ from someone/ something: Khác với ai/ cái gì

  · Escape from something: Thoát khỏi cái gì

  · Infer from something: Suy ra từ cái gì

  · Suffer from an illness: Đau vì căn bệnh

  7. To

  · Belong to someone: Thuộc về ai

  · Happen to someone/ something: Xảy ra với ai/ cái gì

  · Introduce to someone: Giới thiệu với ai

  · Listen to someone/ something: Lắng nghe ai/ cái gì

  · Object to someone/ something: Chống đối ai/ cái gì

  · Speak/ talk to someone: Nói với ai

  · Write to someone: Viết cho ai

  8. With

  · Agree with someone: Đồng ý với ai

  · Compete with someone/ something: Cạnh tranh với ai/ cái gì

  · Collide with someone/ something: Đụng chạm với ai/ cái gì

  · Deal with something: Đối phó với điều gì

  Còn tiếp các phần khác nhé! Chúc các bạn học tập hiệu quả.
   
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...