Tiếng Anh Vài câu tiếng Anh hay ho mỗi ngày

Thảo luận trong 'Ngoại Ngữ' bắt đầu bởi iamChang, 28 Tháng bảy 2021.

 1. iamChang Đường Lam Y

  Bài viết:
  51
  HỌC TIẾNG ANH

  #DAY1✌️ CLOTHES/FASHION: TRANG PHỤC/ THỜI TRANG

  Today, I learn some new words about clothes and practice speaking English in front of my mirror. It's a little bit boring but I'm trying to learn more academically so that I can get an English certificate in November which is a required condition for me to graduate from university.

  (Hôm nay, mình học một số từ mới về trang phục và luyện tập trước gương. Mình cảm thấy khá chán nhưng mình đang cố học một cách học thuật hơn để có thể lấy được chứng chỉ tiếng anh vào tháng 11 sắp tới, đây là một điều kiện bắt buộc để mình có thể tốt nghiệp đại học).

  Now let's start!

  New words:


  1. Mix and match: Phối đồ

  2. My approach to fashion: Gu thời trang.

  3. Be a slave to fashion: Cực kỳ hứng thú, say mê thời trang

  4. Be obsessed with: Ám ảnh, bị cuốn hút bởi thứ gì

  5. Attire = clothes: Trang phục

  6. Finess: Tinh tế

  7. Refined (a) : Chỉn chu

  8. Silhouette: Hình dáng, kiểu dáng

  9. Exercise- friendly: Trang phục phù hợp để vận động

  10. Business casual: Trang phục công sở nhưng bớt đi ít nhiều sự trang trọng so với suit

  11. Casual: Thường phục

  12. Dress code: Kiểu trang phục quy định

  13. Pullover: Áo len cổ lọ

  14. Extravagant (a) : Phung phí

  15. Luxurious brand: Thương hiệu đắt đỏ

  16. Reward myself for: Tự thưởng cho chính mình

  17. Venture the boutique: Đến cửa hàng mua đồ

  18. Give sb absolute thrills: Mang lại niềm vui, hạnh phúc trào dâng

  19. In a linear way: Trình tự thời gian, tuyến tính

  20. In a circular way: Trình tự vòng tuần hoàn

  21. Go out of fashion: Lỗi mốt

  22.come in fashion: Trở thành mốt

  23. Short/ long-sleeved shirt: Áo ngắn/ dài tay

  24. Be aburd = ridiculous: Ngớ ngẩn

  25. Off the peg: Có sẵn

  26. Store-bought clothes: Quần áo mua ở cửa hàng

  27. Be tailored: Được may

  28. Reflect my personality: Phản ánh tính cách

  29. Erratic (a) : Thất thường

  30. My personal take on clothes: Quan điểm/ sự lựa chọn trang phục của cá nhân tôi.

  (Tobe continued)
   
 2. Đang tải...
 3. KlING Klingwithlove

  Bài viết:
  2
  Rất bổ ích, ủng hộ của mình với ạ. Cảm ơn
   
 4. iamChang Đường Lam Y

  Bài viết:
  51
  Cùng mình học tiếp ở những phần sau nữa nha <3
   
 5. iamChang Đường Lam Y

  Bài viết:
  51
  Day 2: Continuing my study~

  Cùng mình ôn lại những cụm từ hôm qua nhé!

  Bấm để xem
  Đóng lại
  When some people ask me about my style of clothing, I always tell them that I'm an

  unpredictable individual

  so

  my approach to fashion

  is

  mix and match

  because it can make me look smartly in different styles with some typical items of clothes and help me save a lot of money. On a daily basis, I usually wear jeans with T-shirts, which is quite comfortable and yody as well. Before the covid 19, I did a part-time job in a translation company so I had to follow its

  dress code.

  All members worn jeans or

  knee-length skirts

  with red- collared shirts. Although we followed the rule well, sometimes we were conservative and boring when wearing them as a uniform every day.

  Honestly speaking, people around me know that I'm

  a slave to fashion

  . I extremely enjoy the feeling of

  venturing the boutiques

  to choose and buy attires. This is my

  retail therapy

  and

  gives me absolute thrills.

  After making huge efforts to complete something, I will buy clothes to reward myself.

  I prefer to buy quality clothes with affordable price rather than spend

  extravagantly

  on keeping up with the latest trends. Because famous brands are always luxurious and what's hot will

  go out of fashion

  soon. If I try to reach these name brands, I will go to debt. Even if I know that clothes doesn't develop

  in a linear way,

  but

  in a circle way

  and it's not long before it

  comes back into fashion,

  I still consider carefully before spluring on luxurious clothes.

  I suddenly think about my clothes when I was young. Back in 2019, I was a secondary school and I wore what my mother bought for me which I was OK with. I found some pictures taken in my secondary graduate anniversary and OMG, my style was silly and I look ridiculous in a pink dress with lots of colorful butterflies. I remember that this dress was not my mom bought, but it's me who went to the store with my dad to buy it as a present that I passed the exams

  with flying colours.

  I can imagine that how I'm weired in other eyes, maybe like some models on the runway with weired clothes of Dior, Channel..

  Compared to 2 years ago, now I can pride in my own style as I care much more about detail,

  silhouettes

  and materials. I only choose clothes that are a bit bigger than my body to feel comfy and I will dress properly to different occasions, of course, not flashly. In general, my fashion is more

  refined.


  As far as I'm concerned, the young and the old now have different oppinions and choices on clothes. For youngsters, they

  are eager to

  express themselve and fashion is a perfect way as it can

  reflect their personality

  . Most of items of clothes they loke are hip hop style, dark academic, vintage.. On the other hand, older people will have

  a taste on exercise- friendly oufits

  . I mean, they'll prioritize funtion when choosing clothes. Also, they always take weather into consideration.
   
  Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2021
 6. iamChang Đường Lam Y

  Bài viết:
  51

  Day 3: 122 từ vựng chủ đề EDUCATION


  Bấm để xem
  Đóng lại
  1 homework/home assignment /ˈhoʊmwɜːrk /- /hoʊm əˈsaɪnmənt / bài tập về nhà

  2 research report research report /rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/ báo cáo khoa học

  3 academic transcript/ grading schedule/ results certificate /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /- /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /- /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət / bảng điểm

  4 Music /ˈmjuːzɪk/ Âm nhạc

  5 lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/ bài học

  6 exercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti / bài tập

  7 drop out (of school) /drɑːp aʊt/ học sinh bỏ học

  8 drop – outs /drɑːp aʊts/ bỏ học

  9 ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/ bộ giáo dục

  10 subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/ bộ môn

  11 certificate/ completion certificate/ graduation certificate /sərˈtɪfɪkət /- /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət /-/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət / bằng, chứng chỉ

  12 qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/ bằng cấp

  13 credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə / bệnh thành tích

  14 write /raɪt/ biên soạn (giáo trình)

  15 subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/ chủ nhiệm bộ môn (trưởng bộ môn)

  16 theme /θiːm / chủ điểm

  17 topic /ˈtɑːpɪk/ chủ đề

  18 technology /tekˈnɑːlədʒi / công nghệ

  19 college /ˈkɑːlɪdʒ / cao đẳng

  20 mark /mɑːrk / chấm bài, chấm thi

  21 syllabus /ˈsɪləbəs / chương trình (chi tiết)

  22 curriculum /kəˈrɪkjələm/ chương trình (khung)

  23 evaluation /ɪˈvæljueɪt/ đánh giá

  24 class management /klæs ˈmænɪdʒmənt / điều hành lớp học

  25 pass /pæs / điểm trung bình

  26 credit / ˈkredɪt/ điểm khá

  27 distinction /dɪˈstɪŋkʃn/ điểm giỏi

  28 tutorial /tuːˈtɔːriəl / dạy thêm, học thêm

  29 train /treɪn/ đào tạo

  30 teacher training /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ / đào tạo giáo viên

  31 distance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn / đào tạo từ xa

  32 vocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ / đào tạo nghề

  33 pass (an exam) /pæs/ đỗ

  34 class observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn / dự giờ

  35 take an exam /teɪk ən ɪɡˈzæm/ dự thi

  36 realia /reɪˈɑːliə / giáo cụ trực quan

  37 civic education /ˈsɪvl ˌedʒuˈkeɪʃn / giáo dục công dân

  38 continuing education /kənˈtɪnjuː ˌedʒuˈkeɪʃn / giáo dục thường xuyên

  39 high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/ điểm xuất sắc

  40 request for leave (of absence /rɪˈkwest fər liːv / đơn xin nghỉ (học, dạy)

  41 university university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti / đại học

  42 plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/ đạo văn

  43 geography /dʒiˈɑːɡrəfi/ địa lý

  44 teaching aids /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/ đồ dùng dạy học

  45 classroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/ giáo viên đứng lớp

  46 lesson plan /; ˈlesn plæn/ giáo án

  47 birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/ giấy khai sinh

  48 conduct /kənˈdʌkt / hạnh kiểm

  49 course ware /kɔːrs wer / giáo trình điện tử

  50 course book /kɔːrs bʊk/ giáo trình

  51 class head teacher /klæs hed ˈtiːtʃər / giáo viên chủ nhiệm

  52 tutor /tuːtər/ giáo viên dạy thêm

  53 visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃər/ giáo viên thỉnh giảng

  54 teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / hội thảo giáo viên

  55 science (pl. Sciences) /ˈsaɪəns / khoa học tự nhiên (môn học)

  56 campus /ˈkæmpəs/ khuôn viên trường

  57 test /test / kiểm tra

  58 accredit /əˈkredɪt/ kiểm định chất lượng

  59 president /ˈprezɪdən/ hiệu trưởng

  60 school records /skuːl ˈrekərd/ học bạ

  61 materials /məˈtɪriəlz/ tài liệu

  62 performance /pərˈfɔːrməns / học lực

  63 term /tɜːrm / học kỳ

  64 certificate presentation /sərˈtɪfɪkət prezenˈteɪʃn/ lễ phát bằng

  65 nursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/ mầm non

  66 kindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/ mẫu giáo

  67 research /rɪˈsɜːrtʃ / nghiên cứu khoa học

  68 poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / kém (xếp loại hs)

  69 hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / ký túc xá

  70 skill /skɪl/ kỹ năng

  71 graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/ lễ tốt nghiệp

  72 enrollment /ɪnˈroʊlmənt / nhập học

  73 professional development /prəˈfeʃənl dɪˈveləpmənt / phát triển chuyên môn

  74 district department of education /ˈdɪstrɪkt dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn / phòng giáo dục

  75 teaching room /ˈtiːtʃɪŋ ruːm / phòng nghỉ giáo viên

  76 break / breɪk/ nghỉ giải lao (giữa giờ)

  77 summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn / nghỉ hè

  78 extra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/ ngoại khóa

  79 enroll /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt / số lượng học sinh nhập học

  80 cheating /tʃiːtɪŋ/ quay cóp (trong phòng thi)

  81 student management /ˈstuːdnt ˈmænɪdʒmənt / quản lý học sinh

  82 post graduate /poʊst ˈɡrædʒuət/ sau đại học

  83 department of studies /dɪˈpɑːrtmənt əv ˈstʌdiz/ phòng đào tạo

  84 hall of fame /hɔːl əv feɪm / phòng truyền thống

  85 learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/ phương pháp lấy người học làm trung tâm

  86 master m/ˈmæstər / thạc sĩ

  87 education inspector /ˌedʒuˈkeɪʃn ɪnˈspektər / thanh tra giáo dục

  88 group work /ɡruːp wɜːrk/ theo nhóm

  89 physical education /ˈfɪzɪkl ˌedʒuˈkeɪʃn/ thể dục

  90 best students' contest /best ˈstuːdnts ˈkɑːntest / thi học sinh giỏi

  91 prepare for a class /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn / soạn bài (việc làm của giáo viên)

  92 textbook /ˈtekstbʊk / sách giáo khoa

  93 school-yard /skuːl jɑːrd / sân trường

  94 provincial department of education /prəˈvɪnʃl dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn/ sở giáo dục

  95 practicum /ˈpræktɪsʌm / thực tập (của giáo viên)

  96 integrated /ˈɪntɪɡreɪtɪd/ tích hợp

  97 Ph. D. (doctor of philosophy /ˈdɑːktər əv fəˈlɑːsəfi / tiến sĩ

  98 class hour /klæs ˈaʊər/ tiết học

  99 primary /ˈpraɪmeri / tiểu học

  100 university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm / thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

  101 high school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm / thi tốt nghiệp THPT

  102 final exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm / thi tốt nghiệp

  103 objective test /əbˈdʒektɪv test/ thí sinh

  104 practice /ˈpræktɪs/ thực hành

  105 private school /ˈpraɪvət skuːl/ trường tư thục

  106 director of studies /dəˈrektər əv ˈstʌdiz/ trưởng phòng đào tạo

  107 fail (an exam) /feɪl / trượt

  108 optional /ˈɑːpʃənl / tự chọn

  109 elective /ɪˈlektɪv/ tự chọn bắt buộc

  110 lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl/ trung học cơ sở

  111 upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/ trung học phổ thông

  112 day school /deɪ skuːl/ trường bán trú

  113 state school /steɪt skuːl/ trường công lập

  114 boarding school /ˈbɔːrdɪŋ skuːl / trường nội trú

  115 Complementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn / bổ túc văn hóa

  116 Junior colleges /ˈdʒuːniər ˈkɑːlɪdʒ/ Trường cao đẳng

  117 Candidate-doctor of science /ˈkændɪdət ˈdɑːktər əv ˈsaɪəns / Phó Tiến sĩ

  118 Service education /ˈsɜːrvɪs ˌedʒuˈkeɪʃn / Tại chức

  119 Post – graduate courses / poʊst ˈɡrædʒuət kɔːrsɪ/ nghiên cứu sinh

  120 socialization of education /ˌsoʊʃələˈzeɪʃn əv ˌedʒuˈkeɪʃn/ xã hội hóa giáo dục

  121 Cut class /kʌt klæs/ trốn học

  122 Play truant / pleɪ ˈtruːənt/ trốn học
   
  Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2021
 7. iamChang Đường Lam Y

  Bài viết:
  51

  Day 4: FOOD AND DRINK


  Bấm để xem
  Đóng lại

  1. Từ vựng hay


  When it comes to Food and Drink, there are tons of things to talk about because it's my all-time favorite topic and I'm definitely a foodie. First, sweet soup if my cup of tea because I have a big sweet tooth. However, my Mom doesn't want me to eat it because sweet soup may have food additives which can cause food poisoning or other diseases such as cancer, diabetes.. Also, instead of eating processed food, my Mom always spends time cooking home-made food so that my family can eat healthy meals every day. Her dishes are extremely mouth watering and scrumptious. They are light, not fattening, but nutritious.

  During the covid 19, I eat like a horse so on a daily basis, I have to work out to be in shape. Althouhg I have an insatible appetite for snacks, but I remind myself that I can't eat them.

  2 months ago, every morning, I grabbed a bite to eat bread to not be late for school. However, now, I'm on summer vacation and I usually stay in bed late.
   
  Tiên NhiThùy Minh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...