[Lyrics + Vietsub] Tinh Cầu Sa Ngã - Air (Ngải Nhiệt) & JelloRio (Lý Giai Phong)

Thảo luận trong 'Quốc Tế' bắt đầu bởi Phàm Tử Ninh, 16 Tháng mười 2018.

 1. Phàm Tử Ninh Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  857


  Lyrics:


  This is a man 's world

  By falling for you

  Xiǎng zhāi xìa xīngxīng gěi nǐ zhāi xìa yuèlìang gěi nǐ

  Zhāi xìa tàiyáng gěi nǐ nǐ xiǎng yào wǒ dū gěi nǐ

  Zhāi xìa xīngxīng gěi nǐ zhāi xìa yuèlìang gěi nǐ

  Zhāi xìa tàiyáng gěi nǐ nǐ xiǎng yào wǒ dū gěi nǐ

  Yǒu shíhòu nǐ hùi fánnǎo sàngqì mǎn nǎo xiǎngzhe fàngqì

  Ràng wǒ wúfǎ fàngxīn girl

  Zǒng ài húsīlùanxiǎng shuō wǒ yǒu suǒ yǐncáng

  Ràng nǐ gǎndào shāngxīn girl

  Míngmíng nàme liǎojiě bǐcǐ

  Què húan yīcì yīcì chǎnshēng wùhùi

  Dàn wúfǎ fàng kāi

  Yīzhí jǐn kòu de shuāngshǒu

  Fǔ píng shāngkǒu yīnwèi xiāngxìn girl

  Huòxǔ shì yǐqían dōu yǒngyǒuguò

  Xìanzài gèng zhēnxī

  Huòxǔ shì yǐqían dōu tòngkǔguò

  Cái bùxiǎng fēn xīn

  Méiyǒu bàndiǎn zuòzuo méiyǒu bàndiǎn xūwèi

  Zhǐyào nàixīn tǐhùi nǐ wǒ xiānghù yīwēi

  Xiānghù yì hùi gǎnshòu xīnfēi

  Gǎn' ēn zhè nánnéngkěgùi de jīhùi

  Wǒ bù hùi xìang rènhé rén yīyàng dùidài nǐ

  Wǒ yòng wǒ zìjǐ de fāngshì yòng xīn 'ài nǐ

  Zài méiyǒu rénxìang nǐ yīyàng ràng wǒ dòngxīn

  Zài méiyǒu rén yǒu nǐ yīyàng mírén shēnyǐng

  Wǒ jìu xiǎng yǒngyǒu yī sōu rocket

  Súishí xiǎodé nǐ zài nǎlǐ

  Chājù zài nǐ zǒng shì dùi wǒ dǎjí

  Wǒ shuō méi dé qíngxù nà shì jiǎ de

  Qùle měi gè dìfāng jiétú dìngwèi

  Gēn wǒ yīqǐ gòngtóng jìntùi

  Dùibùqǐ wǒ zǒng shì gēn nǐ dǐngzuǐ

  Dǎozhì měi cì dōu bù nénggòu qù yìngdùi

  Oh wait ~

  Kěshì zǒng shì fēnle hé zài héle fēn

  Qíngrén zǒng fēn fēn hé hé dàn méiyǒu ài de shēn

  Jìu gùaiwǒmen wā de kēng gùai wǒ zhēng qíang hàoshèng

  Hái yǒu bǐ shéi fùchū de duō wǒmen zǒng shì xǐhuān zhēng

  I can' t let you go

  I can't let you know

  Jìu zài zhè yīzhōu tīngguò měi yī shǒu

  Měi cì shāngxīn zhīhòu cái cái hùi jìdé ài ài dé tài shībài Bye

  Nǐ bié zài cāi cāi hùi bìan dé gùai gùai shíjiān tài kùai kùai bùxiǎng děngdài

  Dài nǐ lái bǐsài

  Liǎng gèrén xìang zài yǎn xǐjù

  Yīgè zài dōng yīgè zài xī

  Nǐ zhīdào wǒ cái méiyǒu shé me mìmì

  Nǐ shēngyīn tài xiōng dàn wǒ bù jí

  Nǐ zǒng shì shuō wǒ sùan gè shénme dōngxī

  Cóng méiyǒu rén hùi zhèyàng dùi nǐ

  Jùlí chǎnshēng húaiyí ràng rén yìyù

  Yīn wéi yīgè zài dōng yīgè zài xī
   
  Full MoonPhoenixfire thích bài này.
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...