Khái niệm dân tộc và cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Anhqtl, 4 Tháng mười hai 2021.

 1. Anhqtl

  Bài viết:
  15
  - Khái niệm dân tộc:

  +Theo nghĩa rộng, dân tộc là khái niệm dùng để chỉ một cộng đồng người ổn định làm thành nhân dân một nước, có lãnh thổ riêng, nền kinh tế thống nhất, có ngôn ngữ chung và có ý thức về sự thống nhất của mình, gắn bó với nhau chung trong suốt quá trình lịch sử lâu dài dựng nước và giữ nước. Ví dụ dân tộc Việt Nam, dân tộc Ấn Độ..

  +Theo nghĩa hẹp, dân tộc là khái niệm dùng để chỉ một cồng đồng tộc người được hình thành trong lịch sử, có mối liên hệ chặt chẽ và bền vững, có chung ý thức tự giác tộc người, ngôn ngữ và văn hóa. Ví dụ Việt Nam có 54 dân tộc tức 54 cộng đồng tộc người.

  - Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin.

  +Một là: Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng

  Đây là quyền thiêng liêng của các dân tộc, không phân biệt dân tộc lớn hay nhỏ, ở trình độ phát triển cao hay thấp. Các dân tộc đều có nghĩa vụ và quyền lợi ngang nhau trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, không dân tộc nào được giữ đặc quyền, đặc lợi về kinh tế, chính trị, văn hóa.

  Trong QHXH cũng như một trong quan hệ quốc tế, không một dân tộc nào có quyền đi áp bức, bóc lột dân tộc khác. Trong một quốc gia có nhiều dân tộc, quyền bình đẳng dân tộc phải được thể hiện trên cơ sở pháp lý, nhưng quan trọng hơn nó phải được thực hiện trên thực tế.

  Để thực hiện được quyền bình đẳng dân tộc, trước hết phải thủ tiêu tình trạng áp bức giai cấp,

  Trên cơ sở đó xóa bỏ tình trạng áp bức dân tộc; phải đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

  Quyền bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở để thực hiện quyền dân tộc tự quyết và xây dựng mqh hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc.

  +Hai là: Các dân tộc được quyền tự quyết

  Đó là quyền các dân tộc tự quyết định lấy vận mệnh của dân tộc mình, quyền tự lựa chọn chế độ chính trị và cong đường phát triển của dân tộc mình.

  Quyền tự quyết dân tộc bao gồm quyền tách ra thành lập một quốc gia dân tộc độc lập, đồng thời có quyền tự nguyện liên hiệp với dân tộc khác trên cơ sở bình đẳng. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền dân tộc tự quyết phải xuất phát từ thực tiễn – cụ thể và phải đứng vững trên lập trường của GCCN, đảm bảo sự thống nhất giữa lợi ích dân tộc và lợi ích của GCCN.

  Quyền tự quyết dân tộc không đồng nhất với "quyền" của các tộc người thiểu số trong một quốc gia đa tộc người, nhất là việc phân lập thành quốc gia độc lập. Kiên quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch lợi dụng chiêu bài "dân tộc tự quyết" để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, hoặc kích động đòi ly khai dân tộc.

  + Ba là: Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc

  Liên hiệp công nhân các dân tộc phản ánh sự thống nhất giữa giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp; phản ánh sự gắn bó chặt chẽ giữa tinh thần của chũ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế chân chính.

  Đoàn kết, liên hiệp công nhân các dân tộc là cơ sở vũng chắc để đoàn kết các tầng lớp nhân dân lao động thuộc các dân tộc trong cuộc đấu tranh chống chũ nghĩa đế quốc vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. Vì vậy, nội dung này vừa là nội dung chủ yếu vừa là giải pháp quan trọng để liên kết các nội dung của Cương lĩnh dân tộc thành một chỉnh thể.

  => Cương lĩnh dân tộc của CN M-L là cơ sở lý luận quan trọng để các ĐCS vận dụng thực hiện chính sách dân tộc trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng CNXH.
   
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...