Tiếng Anh Describe invention that you think is useful to humans

Thảo luận trong 'Ngoại Ngữ' bắt đầu bởi Gill, 22 Tháng bảy 2021.

 1. Gill

  Bài viết:
  1,291
  Describe invention that you think is useful to humans. (Mô tả phát minh mà bạn cho là hữu ích cho con người)

  You should say:

  What it was (Nó là gì )​

  It can be said that the computer is one of the greatest inventions of man. (Có thể nói rằng máy tính là một trong những phát minh vĩ đại nhất của con người. )

  When it was invented (Khi nào nó được phát minh )​

  Each invention usually comes with its own inventor and the original computer model was invented by Joseph Marie Jacquard in 1801. (Mỗi phát minh thường đi kèm với nhà phát minh riêng và mô hình máy tính ban đầu được phát minh bởi Joseph Marie Jacquard năm 1801. )

  Today's computer generations differ greatly from their predecessors. (Các thế hệ máy tính ngày nay có sự khác biệt rất nhiều với trước đó. )

  And explain why it is useful to humans (Và giải thích tại sao nó hữu ích cho con người )​

  Computers are a very safe tool for data storage which is being used in various fields. Besides, we can do shopping, water bills, video calls, messaging, sending emails to anywhere and lots of online activities using the internet. (Máy tính là một công cụ rất an toàn để lưu trữ dữ liệu đang được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó, chúng ta có thể mua sắm, thanh toán tiền nước, gọi video, nhắn tin, gửi email đến mọi nơi và rất nhiều hoạt động trực tuyến sử dụng internet. )

  Today, we use the Computer for almost everything, and it would be impossible for many people to imagine life without it. (Ngày nay, chúng ta sử dụng mạng Internet cho hầu hết mọi việc, và nhiều người sẽ không thể nào tưởng tượng được cuộc sống không có nó. )

  Task:

  It can be said that the computer is one of the greatest inventions of man. Each invention usually comes with its own inventor and the original computer model was invented by Joseph Marie Jacquard in 1801. Today's computer generations differ greatly from their predecessors.computers are a very safe tool for data storage which is being used in various fields. Besides, we can do shopping, water bills, video calls, messaging, sending emails to anywhere and lots of online activities using the internet. Today, we use the Computer for almost everything, and it would be impossible for many people to imagine life without it.
   
  Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2021
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...