Tiếng Anh Chủ đề các loại hoa

Thảo luận trong 'Ngoại Ngữ' bắt đầu bởi Ngọc Thiền Sầu, 27 Tháng mười một 2021.

 1. Ngọc Thiền Sầu

  Bài viết:
  101
  Tổng hợp 40 từ vựng tiếng anh chủ đề các loại hoa thông dụng

  [​IMG]

  1. Apricot blossom: /ˈæprɪkɑːt ˈblɑːsəm/: Hoa mai
  2. Buttercup: /ˈbʌtərkʌp/: Hoa mao lương
  3. Bellflower: /ˈbʌtərkʌp/: Hoa chuông
  4. Bougainvillea: /buːɡənˈvɪliə/: Hoa giấy
  5. Camellia: /kəˈmiːliə/ Hoa trà
  6. Cactus flower: /ˈkæktəs ˈflaʊər/: Hoa xương rồng
  7. Carnation: /kɑːrˈneɪʃn/: Hoa cẩm chướng
  8. Cherry blossom: /ˈtʃeri ˈblɑːsəm/: Hoa đào
  9. Dandelion: /ˈdændɪlaɪən/: Bồ công anh
  10. Dahlia: /ˈdæliə/: Hoa thược dược
  11. Daisy: /ˈdeɪzi/: Hoa cúc
  12. Daffodil: /ˈdæfədɪl/: Hoa thủy tiên vàng
  13. Dandelion: /ˈdændɪlaɪən/: Hoa bồ công anh
  14. Narcissus: /nɑːrˈsɪsəs/: Hoa thuỷ tiên
  15. Marigold: /ˈmæriɡoʊld/: Hoa vạn thọ
  16. Magnolia: /mæɡˈnoʊliə/: Hoa mộc lan
  17. Lilac: /ˈlaɪlək/: Hoa tử đinh hương
  18. Lily: /ˈlɪli/: Hoa bách hợp
  19. Lotus: /ˈloʊtəs/: Hoa sen
  20. Lavender: /ˈlævəndər/: Hoa oải hương
  21. Hibiscus /hɪˈbɪskəs/: Hoa dâm bụt
  22. Hydrangea: /haɪˈdreɪndʒə/: Hoa cẩm tú cầu
  23. Gladiolus: /ɡlædiˈoʊləs/: Hoa lay ơn
  24. Forget-me-not: /fəˈɡet miː nɒt/: Hoa lưu ly
  25. Frangipani: /ˌfrændʒiˈpæni/: Hoa sứ
  26. Flamboyant: /flæmˈbɔɪənt/: Hoa phượng
  27. Flamingo flower: /fləˈmiNGɡō ˈflou (ə) r/ Hoa hồng môn
  28. Jasmine: /ˈdʒæzmɪn/: Hoa nhài
  29. Tuberose: /ˈtjuːbərəʊz/: Hoa huệ
  30. Rose: /rəʊz/: Hoa hồng
  31. Orchid: /ˈɔːrkɪd/: Hoa lan
  32. Petunia: /pəˈt (y) o͞onyə/: Hoa dạ yên thảo
  33. Poppy: /ˈpɒpi/: Hoa anh túc
  34. Peony: /ˈpiːəni/: Hoa mẫu đơn
  35. Primrose: /ˈprɪmroʊz/: Hoa ngọc trâm, anh thảo
  36. Periwinkle: /Periwinkle/: Hoa dừa cạn
  37. Violet: /ˈvaɪələt/: Hoa vi-ô-lét
  38. Rose: /roʊz/: Hoa hồng
  39. Sunflower: /ˈsʌnflaʊər/: Hoa hướng dương
  40. Snowdrop: /ˈsnoʊdrɑːp/: Hoa giọt tuyết

  [​IMG]

  [​IMG]

  Success isn't final, failure isn't fatal: It's the courage to continue that counts

  (Thành công không phải là kết quả cuối cùng, thất bại cũng không phải đường cùng, can đảm bước tiếp mới là điều quan trọng nhất).
   
  Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2021
 2. Đang tải...
 3. Vô Ky Cơ Tiện

  Bài viết:
  252
 4. dâu tây vàng One single thread of gold tied me to you❤️

  Bài viết:
  42
 5. Táo ula Táo có màu cam ?

  Bài viết:
  277
  Cố gắng cố gắng cố gắng
   
Trả lời qua Facebook
Đang tải...