Chia sẻ code dùng để tạo ra một trợ lý ảo

Thảo luận trong 'Khác' bắt đầu bởi Đồi Thổi Gió, 5 Tháng mười một 2021.

 1. Đồi Thổi Gió

  Bài viết:
  8
  Những thứ cần chuẩn bị để thực hiện:

  Cài đặt python và vscode hoặc pycharm

  Nhấn nút cửa sổ trên bàn phím nhập cmd và ghi:

  Pip install pyttsx3

  Pip install datetime

  Pip install speech_recognition

  Vào trang web này và tải bản audio phù hợp với version của bạn PyAudio: PortAudio v19 Python Bindings rồi vào cmd nhập: Pip install rồi nhập tên version bạn vừa mới tải về sau chữ install


  Code:

  Import pyttsx3

  Import datetime

  Import speech_recognition as sr

  Import webbrowser as wb

  Import os

  Friday = pyttsx3. Init ()

  Voice=Friday. GetProperty ('voices')

  Friday. SetProperty ('voice', voice[1] . Id)

  Def speak (audio) :

  Print ('F. R. I. D. A. Y' + audio)

  Friday. Say (audio)

  Friday. RunAndWait ()

  Speak ('Hello Boss')

  Def time () :

  Time=datetime. Datetime. Now (). Strftime ('%I: %M: %p')

  Speak (Time)

  Time ()

  Def welcome () :

  Hour=datetime. Datetime. Now (). Hour

  If hour >= 6 and hour<12:

  Speak ('Goodmorning boss')

  Elif hour >= 12 and hour<18:

  Speak ('Good afternoon boss')

  Elif hour >=18 and hour<24:

  Speak ( "Good Night boss")

  Speak ('How can I help you?')

  Def command () :

  C=sr. Recognizer ()

  With sr. Microphone () as source:

  C. Pause_theshold=0.1

  Audio=c. Listen (source)

  Try:

  Query=c. Recognize_google (audio, language='vi')

  Print ( "Tuan Minh:" + query)

  Except sr. UnknownValueError:

  Print ( "Please repeat or typing the command")

  Query=str (input ('Your order is: '))

  Return query

  If __name__ == '__main__':

  Welcome ()

  While True:

  Query = command (). Lower ()

  If "google" in query:

  Speak ( "What should I search boss?")

  Search=command (). Lower ()

  Url=f "Google {search}"

  Wb. Get (). Open (url)

  Speak (f "Here is your {search} on google")

  If "youtube" in query:

  Speak ( "What should I search boss?")

  Search=command (). Lower ()

  Url=f "Link {search}"

  Wb. Get (). Open (url)

  Speak (f "Here is your {search} on youtube")

  Elif "open" in query:

  Tkb=r "C: \Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Teams"

  Os. Startfile (tkb)

  Elif "time" in query:

  Time ()

  Elif "thoát" in query:

  Speak ( "Friday is off. Goodbye boss")

  Quit ()
   
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...