Tiếng Anh Bài tập thì Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) – có đáp án

Thảo luận trong 'Ngoại Ngữ' bắt đầu bởi Remika, 2 Tháng tám 2021.

 1. Remika

  Bài viết:
  25
  Bài 1: Viết dạng -ing của các động từ dưới đây

  Take

  Drive

  See

  Agree

  Open

  Enter

  Happen

  Try

  Play

  Work

  Speak

  Get

  Travel

  Lie

  Win

  Bài 2: Hoàn thành các câu sau sử dụng động từ trong ngoặc chia ở thì hiện tại tiếp diễn

  My grandfather __________________ (buy) some fruits at the supermarket.

  Hannah __________________ (not study) French in the library. She's at home with her classmates.

  * * * (she, run) in the park?

  My dog __________________ (eat) now.

  What __________________ (you, wait) for?

  Their students __________________ (not try) hard enough in the competition.

  All of Jack's friends __________________ (have) fun at the concert right now.

  My children __________________ (travel) around Asia now.

  My little brother __________________ (drink) milk.

  Listen! Our teacher __________________ (speak).

  Đáp án:

  Bài 1:

  Taking

  Driving

  Seeing

  Agreeing

  Opening

  Enterin

  Happening

  Trying

  Playing

  Working

  Speaking

  Getting

  Travelling

  Lying

  Winning

  Bài 3:

  Is buying

  Is not studying

  Is she running

  Is eating

  Are you waiting

  Are not trying

  Are having

  Are travelling

  Is drinking

  Is speaking
   
  Kuuhaku thích bài này.
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...